печать

Семінар:

Нове у сфері діловодства та архівної справи в Україні 2019. Організація роботи з документами та іншими матеріальними носіями, що містять службову інформацію. Електронний документообіг підприємства.

3-4 жовтня

Заполнить заявку для участия

м.Київ, проспект Голосіївський, 70, Готель МИР

 

 • Цільова аудиторія: керівники служби документаційного забезпечення управління, канцелярії діловодних та архівних служб, управління, (відділи) кадрових служб, помічники керівників, секретарі та співробітники, що відповідають за діловодство, за документи службового користування та архів підприємства, установи, організації.

 • Програма семінару:

1. Нові законодавчі зміни в Правилах організації діловодства та архівного зберігання. Організація діловодства та архіву на підприємстві за оновленими правилами. Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2019 р. ) ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади (затверджена постановою Кабінету Міністрів України (від 17 січня 2019 р.)

2. Організація роботи служби діловодства за новим Правилами. Порядок розроблення та затвердження організаційних документів, що регламентують роботу служби діловодства: положення про службу діловодства, посадові інструкції працівників, структура та штатна чисельність, кваліфікаційні вимоги до працівників служби. Визначення нормативної чисельності працівників служби.

3. Організація ефективного документообігу. Вибір оптимальної форми організації роботи з документами та документообігу залежно від специфіки діяльності підприємства, установи, організації (централізована, децентралізована, змішана форми організації). Підготовка локальних нормативних актів, що регламентують роботу з документами (інструкція з діловодства підприємства, установи, організації, вимоги до її змісту, організація впровадження). Порядок роботи з вхідними, вихідними, внутрішніми документами (приймання,  первинне опрацювання документів, попередній розгляд і розподіл документів, реєстрація, інформаційно-довідкова робота, порядок опрацювання та надсилання вихідних документів). Моделювання маршрутів проходження та опрацювання документів
Організація контролю за виконанням документів, види та об’єкти контролю.
Діловодство за зверненнями громадян. Порядок реєстрації та розгляду звернень громадян. Вимоги щодо формування справ.

4. Організація роботи з документами та іншими матеріальними носіями, що містять службову інформацію.
Нормативно-правова база щодо службової інформації. Основні положення. Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію. Постанова  КМУ від 19 жовтня 2016 р. № 736.
Організація роботи комісії з питань роботи із службовою інформацією в установі.
Надання грифу обмеження документам, що містять службову інформацію «Для службового користування», та спеціальних відміток. Оформлення зобов’язань стосовно нерозголошення отриманої службової інформації.
Облік та реєстрація документів, що містять службову інформацію.
Облік електронних носіїв інформації. Оформлення, друкування і розмноження документів.
Порядок надсилання документів. Вимоги стосовно формування документів у справи.
Організація користування документами.
Перегляд документів з грифом «Для службового користування» з метою підтвердження наявності або відсутності в них відомостей, що становлять службову інформацію.
Організація роботи з конфіденційними документами. Порядок роботи виконавців з конфіденційними документами та відомостями.
Створення необхідних умов для виготовлення й одержання конфіденційних документів, організації роботи з ними, запобігання втрати і витоку документованої конфіденційної інформації.
Забезпечення захисту конфіденційної інформації.
Підготовка справ до передачі на архівне зберігання та знищення.
Забезпечення збереженості документів та проведення перевірки їх наявності.
Охорона службової інформації під час міжнародного співробітництва.

5. Підготовка та оформлення службових документів.
Нормативні вимоги до складання та оформлювання документів. Бланки документів. Склад реквізитів документів, вимоги до їх змісту та розташування.
Підписи з В.О. – нова норма. Печатки – нова норма.. Чи повинне ваше підприємство застосовувати печатку.
Порядок погодження, засвідчення, підписання документів. Оформлення копій та витягів з документів.
Вимоги до тексту документа.
Особливості складання окремих видів організаційно-розпорядчих документів (положень, правил, інструкцій, наказів, розпоряджень тощо).
Оформлення документів до засідань колегіальних органів. Особливості оформлення протоколів, рішень тощо.
Оформлення довідково-інформаційних документів (довідок, доповідних записок, листів, пояснювальних, заяв, актів та інших).
Передача документів при реорганізації.

6. Систематизація та зберігання документів у діловодстві.
Експертиза цінності документів та порядок її проведення. Визначення строків зберігання документів. Організація роботи експертної комісії.
Принципи побудови та вимоги до оформлення номенклатури справ. Технології підготовки номенклатури справ структурного підрозділу та номенклатури справ установи (зведеної). Застосування переліків документів зі строками зберігання. Вимоги до оформлення та погодження номенклатури.
Загальні правила формування документів у справи відповідно до номенклатури. Вимоги до оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню.
Складання та оформлення описів справ структурних підрозділів.
Передавання документів до архіву підприємства, установи, організації.

7. Архівне зберігання документів. Вимоги до зберігання документів в архіві підприємства, установи, організації.
Вимоги до приміщення архіву та його обладнання. Визначення нормативної чисельності працівників архіву. Планування роботи, звітність архіву.
Порядок видавання документів з архіву. Облік документів архіву, перевірка їх наявності та стану. Порядок приймання-передавання документів (справ) під час зміни керівника установи, керівника архіву, припинення установи.
Складання описів справ установи та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ. Порядок знищення документів.

8. Електронний документообіг. Типові вимоги до організації загального електронного документообігу та автоматизації всіх процесів життєвого циклу документа, зокрема електронного. Впровадження електронного документообігу відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», Типової інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55, Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затверджений наказом Мін’юсту від 11.11.2014 № 1886/5, Вимог до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади, затверджених наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.09.2018 № 60, Вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 992.
Електронний архів як складова системи електронного документообігу
Нові формати даних електронних документів та електронних підписів / печаток: очікування нових можливостей.
Особливості організації електронного документообігу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису / печатки, підтвердження юридичної сили документа, особливості складання номенклатур справ, застосування оцифрованих копій документів, у тому числі завірених електронними підписами / печатками.
Практичні питання впровадження електронного документообігу з мінімальними витратами і ризиками, з дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо роботи з електронними документами з урахуванням потреб вашої організації.

9. Архівне зберігання електронних документів. Підготовка електронних документів до передавання на архівне зберігання. Централізоване зберігання документів – вимога часу. Граничні строки зберігання електронних документів, особливості укладання описів справ постійного зберігання. Порядок застосування форматів даних електронних документів для їх постійного та тривалого (понад 10 років) строків зберігання, особливості формування архівних електронних справ та справ, що формуються із паперових примірників електронних документів.

10. Основи інформаційної безпеки держави. Застосування технологій інформаційної безпеки відповідно до вимог чинної законодавчої та нормативно-правової бази у цій сфері. Безпека електронного документообігу та архівного зберігання електронних документів.До проведення занять будуть залучатись провідні фахівці, розробники нормативно-правових актів у сфері діловодства, кадрової документації, архівної справи та електронного документообігу. Учасники семінару отримають комплект документів з рекомендаціями по веденню діловодства, документообігу, організації архівної справи та кадрового діловодства та консультації щодо впровадження електронного документообігу на підприємстві.
Розглядаються питання використання електронного підпису і проблеми суміщення паперового та електронного документообігу. Програма доповнюється питаннями організації електронного архіву.

Доповідачі на семінарі:

Хрисова Н. М. ---Укр НДІ архівної справи та документознавства, зав. відділом. заст директора з наукової роботи, розробник нормативно-правових  актів у сфері діловодства . кадрової документації та архівної справи.
Панасенко О. В. -заст директора департаменту діловодства, формування та зберігання та обліку документів Національного архівного фонду, один із розробників Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію.
Ковтанюк Ю. С. –Центральний державний електронний архів України, заст директора. • Каждому участнику предоставляется:
  Комплект учебно-методических материалов;
  Диплом о повышении квалификации по данной тематике.

 • Стоимость участия:
  3,800.00 грн. - за одного участника.
  Для второго и третьего участника скидки 5% и 7% соответственно.

  В стоимость входит: информационно-консультационное обслуживание, сборник материалов, кофе-брейк, обед в ресторане, обсуждение докладов и обмен мнениями с тренером.

 • P.S.: Данная программа предусматривает возможность проведение корпоративного (индивидуального) заказа сo специально разработанными примерами и задачами с учетом специфики вашего бизнеса и уровня подготовки группы.При регистрации на сайте скидка -5% 
 
ПІП:*
Компанія*:
Тел/факс:*
Моб. телефон:*
E-mail:*
 

* - Поля, обязательные для заполнения

 

 
 
 

НазадCallback Mail Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram